Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Αγαπητέ επισκέπτη,

Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό χώρο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ιδρύθηκε με τον περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμο του 2003, ο οποίος διέπει τη λειτουργία της μέσα από τις αρχές της καλής διακυβέρνησης των Κρατικών Υπηρεσιών. Η Υπηρεσία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις διάφορες αρμοδιότητες της, έχει οργανωθεί στους ακόλουθους Τομείς: τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Κρατικών Υπηρεσιών – Τμήματα Α΄ και Β΄ και τον Τομέα Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κύπρο.

H παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Διευθύνσεις των Υπουργείων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης. Επιδίωξη της Υπηρεσίας είναι να βοηθήσει τις Διευθύνσεις των Κρατικών Υπηρεσιών να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Στην περίπτωση διαπίστωσης αδυναμιών ή ελλείψεων, η Υπηρεσία θα διατυπώσει συστάσεις για την υιοθέτηση συμφωνημένου σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους μέσα σε συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Επιπρόσθετα, εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υπηρεσίας είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια ελέγχων στα μηχανογραφικά συστήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας (I.T. Audit) καθώς και τη διενέργεια ελέγχων διεισδυτικότητας (penetration tests). Οι εν λόγω έλεγχοι συμπληρώνουν και ενδυναμώνουν περαιτέρω το ελεγκτικό έργο της Υπηρεσίας, προσθέτοντας παράλληλα αξία μέσω των συστάσεων της που έχουν αποβεί καταλυτικές για τον εντοπισμό και την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων μέσω του διαδικτύου αλλά και για την περαιτέρω θωράκιση των μηχανογραφικών συστημάτων του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Με βάση σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπηρεσία έχει οριστεί ως η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου των Προγραμμάτων/ Έργων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Σκοπός των ελέγχων αυτών είναι η εξέταση της συμμόρφωσης των φορέων διαχείρισης των κονδυλίων και των φορέων υλοποίησης των έργων με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, την εθνική νομοθεσία και τις αρχές της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Όραμα της Υπηρεσίας είναι όπως ο εσωτερικός έλεγχος ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία, βοηθήσει τον ελεγχόμενο οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και δημόσιας διακυβέρνησης.

Η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας απευθύνεται τόσο στις Διευθύνσεις και τους Λειτουργούς των Κρατικών Υπηρεσιών ως άμεσα εμπλεκόμενων με την Υπηρεσία όσο και στους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους (Ημικρατικούς Οργανισμούς, Τοπικές Αρχές, Πανεπιστήμια, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.ά.) που αναζητούν πληροφορίες για τις αρμοδιότητες, το ρόλο και την αποστολή της.

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η παροχή συνεχούς πληροφόρησης προς τον πολίτη και κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας της. Συνεπώς, ο διαδικτυακός της χώρος δεν θα παραμένει στάσιμος. Το προσωπικό της Υπηρεσίας θα αναβαθμίζει, θα συμπληρώνει και θα εμπλουτίζει το περιεχόμενο του.

Οποιαδήποτε κριτικά σχόλια και εισηγήσεις σας είναι ευπρόσδεκτα καθώς προσβλέπουμε στη συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου
Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου
της Δημοκρατίας


Back To Top