Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Το Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο τριών χρόνων και αποτελείται από πέντε μέλη. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ δύο άλλοι Υπουργοί διορίζονται ως μέλη του από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας είναι μέλος του Συμβουλίου εκ της θέσεώς του, ενώ το πέμπτο μέλος πρέπει να είναι πρόσωπο με εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου που να μην είναι Δημόσιος Αξιωματούχος ή Λειτουργός και διορίζεται επίσης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μέλη του παρόντος Συμβουλίου είναι οι ακόλουθοι:

  • Υπουργός Οικονομικών ως Πρόεδρος,
  • Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  • Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,
  • Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
  • κ. Ιάκωβος Γαλανός εγκεκριμένος Λογιστής από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι
Αρμοδιότητες του Συμβουλίου όπως καθορίζονται στο Νόμο είναι:
  • Να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας.
  • Να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εργασίας της Υπηρεσίας και να ενημερώνει σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο.
  • Να εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τα κατάλληλα μέτρα για την ενδυνάμωση του εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα.
  • Να παρακολουθεί την ποιότητα της εργασίας της Υπηρεσίας και να εισηγείται τρόπους βελτίωσής της.
  • Να ενημερώνεται για την ανταπόκριση των Διευθύνσεων των ελεγχόμενων οργανισμών στα θέματα που εγείρονται από την Υπηρεσία.
  • Να καλεί τις Διευθύνσεις των ελεγχόμενων οργανισμών να δίνουν εξηγήσεις στις περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς την Υπηρεσία.
  • Να ενημερώνεται για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου και το Στρατηγικό Σχέδιο της Υπηρεσίας.
  • Να αποφασίζει για την κυκλοφορία της Ετήσιας Έκθεσης με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας.

Back To Top