Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμο του 2003 και διενεργεί έλεγχο στη Δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται στην Κυπριακή Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Στρατό και την Εθνική Φρουρά.   Η αποστολή της ως κεντρική αρχή για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου είναι κυρίως η ενδυνάμωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου αλλά και ο ρόλος της συμβουλευτικός προς τους ελεγχόμενους οργανισμούς ώστε να γίνονται πιο παραγωγικοί και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους με στόχο πάντοτε το καλώς νοούμενου δημόσιο συμφέρον, τη χρηστή διοίκηση και την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Πέραν των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία μας έχει επίσης ορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου που διενεργεί τον έλεγχο στα διάφορα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο τόσο για την προγραμματική περίοδο 2004-2006 όσο και για την υφιστάμενη περίοδο 2007-2013.  Οι αρμοδιότητες της έχουν καθοριστεί σε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποστολή τη διενέργεια ελέγχων σ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με ρόλο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των αρμοδίων φορέων σε σχέση με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς καθώς και τη δειγματοληπτική επαλήθευση της ορθότητας και νομιμότητας των δαπανών που πιστοποιούνται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Ο στόχος αυτού του ελέγχου είναι η Υπηρεσία μας να εκφέρει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επαγγελματική της γνώμη κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά ώστε να διασφαλίσει την κανονικότητα και τη νομιμότητα των δαπανών που έχουν διεκδικηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όραμά μας είναι η Υπηρεσία αυτή να καταστεί ένας από τους βασικούς πυλώνες του εκσυγχρονισμού και της αναμόρφωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα στη λειτουργία της κρατικής μηχανής, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.


Back To Top