Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Μίνι Διαγωνισμός 3/2017 - Αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών με σκοπό τη διενέργεια αριθμού ελέγχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.Μίνι Διαγωνισμός 2/2017 - Αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών με σκοπό τη διενέργεια αριθμού ελέγχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.Μίνι Διαγωνισμός ΥΕΕ 3/2016 - Αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών με σκοπό τη διενέργεια αριθμού ελέγχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος (INTERREG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013Μίνι Διαγωνισμός ΥΕΕ 2/2016 - Αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών με σκοπό τη διενέργεια αριθμού ελέγχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.Μίνι Διαγωνισμός ΥΕΕ 1/2016 για την «Αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών με σκοπό τη διενέργεια αριθμού ελέγχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος (INTERREG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 και τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) – Νορβηγίας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2009 – 2014» στα πλαίσια της Συμφωνίας Πλαίσιο ΥΕΕ 1/2015.Μίνι Διαγωνισμός ΥΕΕ 3/2015 - Αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών με σκοπό τη διενέργεια αριθμού ελέγχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 και τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) – Νορβηγίας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2009 - 2014Μίνι Διαγωνισμός ΥΕΕ 2/2015 - Αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών με σκοπό τη διενέργεια αριθμού ελέγχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 και τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) – Νορβηγίας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2009 – 2014Διαγωνισμός ΥΕΕ 1 /2015 Συμφωνία Πλαίσιο για την Αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών με σκοπό τη διενέργεια αριθμού ελέγχων πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από διάφορα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 καθώς και τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Νορβηγίας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2009 - 2014Back To Top