Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Η Υπηρεσία ετοιμάζει Στρατηγικό Σχέδιο ώστε να αναγνωρίζει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της και να καθορίζει τη στρατηγική της κατεύθυνση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει τους στόχους που η Υπηρεσία θα επιδιώξει έτσι ώστε να επιτύχει στην αποστολή της.

Η τελευταία έκδοση του Στρατηγικού Σχεδίου της Υπηρεσίας καλύπτει την περίοδο 2017-2019 και υποβλήθηκε από την Έφορο στο Συμβούλιο για ενημέρωση του στις 7 Απριλίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 16(ζ) των Νόμων.
Οι Στρατηγικές Επιδιώξεις της Υπηρεσίας όπως καταγράφονται στο Στρατηγικό της Σχέδιο 2017-2019 είναι οι πιο κάτω:

Στρατηγική Επιδίωξη 1: Παροχή μίας αποτελεσματικής και αποδοτικής υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

Στρατηγική Επιδίωξη 2: Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας ως αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου για τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα, οι Στρατηγικοί Στόχοι της Υπηρεσίας όπως περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό της Σχέδιο 2017-2019 είναι οι ακόλουθοι:

Στρατηγικός Στόχος 1: Επικέντρωση Ελεγκτικών Δραστηριοτήτων.

Στρατηγικός Στόχος 2: Αναγνώριση και Καλύτερη Αντίληψη του Περιβάλλοντος Ελέγχου της Υπηρεσίας.

Στρατηγικός Στόχος 3: Αξιολόγηση και συνεχής βελτίωση του μοντέλου του εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα.

Στρατηγικός Στόχος 4: Παροχή εύλογης διαβεβαίωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους αρμόδιους φορείς ως αρμόδια Αρχή Ελέγχου.


Back To Top