Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Αποστολή και Ρόλος

  Αποστολή του Τομέα είναι ο εξωτερικός έλεγχος των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία έχει ως επιδίωξη τη συνεχή βελτίωση και ενδυνάμωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων και της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
   Ο ρόλος της Υπηρεσίας, σε σχέση με την Προενταξιακή Βοήθεια και τη Μεταβατική Διευκόλυνση, είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών και τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές προκύπτουν από τις σχετικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί.

   Ο ρόλος της Υπηρεσίας, σε σχέση με τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των αρμόδιων φορέων με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου καθώς και τη δειγματοληπτική επαλήθευση της ορθότητας και νομιμότητας των δαπανών που πιστοποιούνται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

   O ρόλος της Υπηρεσίας, ως Αρχή Ελέγχου για τα τέσσερα Ταμεία του Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλληλεγγύη και τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών είναι η διενέργεια ελέγχων ώστε να είναι σε θέση να εκφέρει γνώμη κατά πόσο η λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου παρέχει εύλογη διαβεβαίωση αξιοπιστίας για την ορθότητα των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών.

   Η Υπηρεσία είναι επίσης υπεύθυνη για τον έλεγχο των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), για την Περίοδο 2004-2009 στα πλαίσια των σχετικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.

   Αρμοδιότητες

   Διαρθρωτικά Ταμεία / Ταμείο Συνοχής
   Με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 61.826 και αρ. 61.827 ημερομηνίας 6/4/2005 για τις «Δομές Διαχείρισης και Ελέγχου των Διαρθρωτικών Ταμείων / Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο», η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) έχει οριστεί ως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου όλων των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας όπως έχουν καθοριστεί στις πιο πάνω αποφάσεις είναι οι ακόλουθες:
    • Πραγματοποίηση ελέγχων επί των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων σύμφωνα με τα Άρθρα 10 - 12 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 438/2001 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και των Άρθρων 9 - 11 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1386/2002 για το Ταμείο Συνοχής.
    • Πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου, για επαλήθευση των δηλώσεων δαπανών που πραγματοποιούνται στα διάφορα επίπεδα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, όπως προβλέπεται από τα Άρθρα 10 – 12 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 438/2001 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και των Άρθρων 9 - 11 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1386/2002 για το Ταμείο Συνοχής.
    • Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 438/2001 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και του άρθρου 12 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1386/2002 για το Ταμείο Συνοχής, των αποτελεσμάτων των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί κατά την προηγούμενη περίοδο και ενσωμάτωση πληροφοριών για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που έγιναν από τη Διαχειριστική Αρχή.
    • Ετοιμασία και υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της δήλωσης περάτωσης των έργων κατά το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου 2004 – 2006, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 15 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 438/2001 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο άρθρο 13 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1386/2002 για το Ταμείο Συνοχής.
    • Κοινοποίηση πληροφοριών σε σχέση με παρατυπίες που εντοπίζονται κατά τους ελέγχους, προς την Αρχή Πληρωμής, για υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
    • Υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών, όσον αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί, προς τη Διαχειριστική Αρχή για την ετοιμασία της Ετήσιας και Τελικής Έκθεσης του κάθε προγράμματος, καθώς και για τις ανάγκες της Ετήσιας Συνάντησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης.

    Ταμεία Αλληλεγγύης
    Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68.009 ημερομηνίας 26/11/2008 για το «Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Αλληλεγγύη και τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών 2007 -2013», η ΥΕΕ έχει οριστεί ως η Αρχή Ελέγχου και για τα τέσσερα Ταμεία.
    Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην προαναφερόμενη απόφαση:
    • Πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο των Ταμείων Αλληλεγγύης.
    • Πραγματοποίηση επιτόπιων λογιστικών ελέγχων δράσεων βάσει κατάλληλου δείγματος, το οποίο θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, για κάθε ετήσιο πρόγραμμα, για την επαλήθευση των δαπανών που δηλώθηκαν.
    • Εξέταση συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας πρόσθετων λογιστικών ελέγχων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, όπου εντοπίζονται προβλήματα που φαίνεται να είναι συστηματικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο άλλες δράσεις, για να διαπιστωθεί η κλίμακα των εν λόγω προβλημάτων.
    • Υποβολή στην Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την έγκριση του πολυετούς προγράμματος, στρατηγικής ελέγχου.
    • Σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή έκθεσης για κάθε ετήσιο πρόγραμμα, η οποία περιλαμβάνει:
     ι. Ετήσια έκθεση λογιστικού ελέγχου που εκθέτει τα συμπεράσματα των λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα και οποιοδήποτε κενό διαπιστώθηκε στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος.
     ιι. Γνωμοδότηση, με βάση τους λογιστικούς και άλλους ελέγχους που διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου, για το κατά πόσον η λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου παρέχει εύλογη διαβεβαίωση αξιοπιστίας για την ορθότητα των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών,
     ιιι. Δήλωση που αξιολογεί το κύρος της αίτησης πληρωμής ή της δήλωσης επιστροφής του τελικού υπολοίπου, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών δαπανών,
    • Μέριμνα ώστε κατά την διενέργεια των λογιστικών ελέγχων λαμβάνονται υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα.

    Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
    Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (EΠΑΛ) 2007-2013, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και σε αυτό καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι του αλιευτικού τομέα, καθώς και η στρατηγική επίτευξης τους για την περίοδο 2007-2013. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης του ΕΠΑΛ ανέρχεται σε περίπου 39,5 εκ. ευρώ, όπου η κοινοτική και εθνική συμμετοχή ανέρχονται σε ποσοστό 50%, αντίστοιχα.

    Οι στόχοι της πολιτικής για τον αλιευτικό τομέα κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνουν την ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών πόρων, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και του τομέα της μεταποίησης και εμπορίας, την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη βελτίωση των αλιευτικών υποδομών, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον αλιευτικό τομέα.

    Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)
    Η συμφωνία για τον ΕΟΧ αφορά κυρίως τους τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες της εσωτερικής αγοράς, "οι τέσσερις ελευθερίες", δηλαδή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων και στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός του διευρυμένου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

    Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, που προνοούσε την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο ύψους €1.260.000 τέθηκε σε ισχύ στις 16.9.2005. Πρόσθετο ποσό ύψους €3.402.000 έγινε διαθέσιμο στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας το οποίο τέθηκε σε ισχύ τις 19.5.2005.
    Τα έργα είναι στο στάδιο υλοποίησης και η ημερομηνία λήξης επιλέξιμης περιόδου είναι η 30/04/2011.

    Σημειώνεται ότι στις 12 Δεκεμβρίου του 2011 υπογράφηκε μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ του Γραφείου Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και των χρηματοδοτικών μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας για την νέα προγραμματική περίοδο 2009-2014.

    Διμερείς Διοικητικές Συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

    Η Υπηρεσία έχει συνάψει δύο συμφωνίες στις 14/4/2005, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα ελέγχου των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν το συντονισμό προγραμμάτων, μεθοδολογιών και ελέγχων και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων καθώς και των μέτρων που εφαρμόστηκαν από τους ελεγχόμενους οργανισμούς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα των ελέγχων που διεξάγονται.

    Back To Top