Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Αποστολή και Ρόλος

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει οριστεί ως η ανεξάρτητη αρμόδια Αρχή Ελέγχου, υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχου σε Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς στην Κύπρο. Συγκεκριμένα είναι η Αρχή Ελέγχου στην Κύπρο για:

· Tα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)
· Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ)
· Τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΕΥ)
· Τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και Νορβηγίας

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η παροχή εύλογης διαβεβαίωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αναφορικά με τα ΕΔΕΤ, το ΤΕΒΑ και τα ΤΕΥ) / το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας (αναφορικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Νορβηγίας) / την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (αναφορικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ) μέσω της έκδοσης σχετικών ετήσιων γνωμοδοτήσεων προς αυτούς, σχετικά με το κατά πόσο τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (που θεσπίστηκαν στην Κύπρο σε σχέση με τα διάφορα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα) λειτούργησαν αποτελεσματικά ώστε να παράσχουν εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν σε αυτούς και, κατά συνέπεια, ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο ρόλος της Υπηρεσίας είναι:

· Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των αρμόδιων φορέων (εμπλεκόμενων στα διάφορα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου) με τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών, μέσω της διενέργειας ελέγχων συστημάτων.
· Η δειγματοληπτική επαλήθευση της ορθότητας και νομιμότητας των δαπανών που πιστοποιούνται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους άλλους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς, μέσω της διενέργειας ελέγχων δαπανών/ πράξεων.
· Ο λογιστικός έλεγχος των λογαριασμών και η διαμόρφωση γνώμης ως προς το κατά πόσον οι λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα. Η εν λόγω γνωμοδότηση παρέχεται σε ετήσια βάση.

Τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ τους αρμόδιους φορείς σε σχέση με τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς μέσω Ετήσιων Εκθέσεων Ελέγχου που υποβάλλονται σε αυτούς μέσα στις χρονικές προθεσμίες που προβλέπονται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Αποφάσεις που διέπουν κάθε Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες και οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες έχουν αναληφθεί, παρουσιάζονται πιο κάτω ανά Ταμείο/ Χρηματοδοτικό Μηχανισμό.

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Η Υπηρεσία έχει οριστεί ως η Αρχή Ελέγχου για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 79.735, ημερ. 17 Νοεμβρίου 2015.

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που εντάσσονται στα ΕΔΕΤ είναι:
· Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).
· Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
· Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου καθορίζονται στο Άρθρο 127 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο Άρθρο 29 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014. Επιγραμματικά, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως Αρχή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για τα πιο κάτω:

· Διασφάλιση της διενέργειας λογιστικών ελέγχων όσον αφορά την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

· Διασφάλιση ότι οι λογιστικοί έλεγχοι διενεργούνται σε κατάλληλο δείγμα πράξεων με βάση τις δηλωθείσες δαπάνες.

· Κατάρτιση, εντός οκτώ μηνών από την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Στρατηγικής Λογιστικού Ελέγχου.

· Έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους από το 2016 έως το 2025, την υποβολή στην Επιτροπή:
-Γνώμης λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 63, παράγραφος 7 του Δημοσιονομικού Κανονισμού
-Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα βασικά ευρήματα των λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και στην οποία παρατίθενται τα ευρήματα σε σχέση με ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και τα διορθωτικά μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν.

· Λογιστικό έλεγχο στους Λογαριασμούς που υποβάλλονται ετήσια στην Επιτροπή για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, Λειτουργοί της Υπηρεσίας συμμετέχουν στις Ομάδες Ελεγκτών σε σχέση με αριθμό Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, όπως για παράδειγμα Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, Balkan-Mediterranean 2014-2020, Interreg Europe, ESPON, URBACT III και Interreg MED.

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους

Η Υπηρεσία έχει οριστεί Αρχή Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για την Προγραμματική Περίοδο 2014–2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 80.237, ημερ. 16 Φεβρουαρίου 2016. Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου καθορίζονται στο Άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 και στο Άρθρο 7 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 532/2014. Επιγραμματικά η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως Αρχή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για τα πιο κάτω:

· Διασφάλιση της διενέργειας λογιστικών ελέγχων όσον αφορά την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

· Διασφάλιση ότι οι λογιστικοί έλεγχοι διενεργούνται σε κατάλληλο δείγμα πράξεων με βάση τις δηλωθείσες δαπάνες.

· Κατάρτιση, εντός οκτώ μηνών από την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Στρατηγικής Λογιστικού Ελέγχου.

· Έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους από το 2016 έως το 2025, την υποβολή στην Επιτροπή:
-Γνώμης λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 7 του Δημοσιονομικού Κανονισμού,
-Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα βασικά ευρήματα των λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και στην οποία παρατίθενται τα ευρήματα σε σχέση με ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και τα διορθωτικά μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν.

· Λογιστικό έλεγχο στους Λογαριασμούς που υποβάλλονται ετήσια στην Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ορίστηκε ως η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 80.010, ημερ. 28 Δεκεμβρίου 2015. Τα εν λόγω Ταμεία είναι το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Το καθεστώς της Αρχής Ελέγχου και οι αρμοδιότητες της καθορίζονται στα Άρθρα 12-14 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής. Επιγραμματικά η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως Αρχή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για τα πιο κάτω:

· Τη διατύπωση της γνώμης που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 7 του Δημοσιονομικού Κανονισμού.

· Tη διενέργεια ελέγχων συστημάτων για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της Υπεύθυνης Αρχής (Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών) ώστε να παρέχεται εύλογη βεβαιότητα ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου που υποβλήθηκε στην ΕΕ είναι νόμιμα και κανονικά.
  · Τη διενέργεια ελέγχων δαπανών για κάθε οικονομικό έτος σε κατάλληλο δείγμα που να προέρχεται από τα δημοσιονομικά στοιχεία που κρίνονται επιλέξιμα από την Υπεύθυνη Αρχή.

  · Τη διενέργεια ελέγχων των Λογαριασμών κατά τρόπο που να παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν ακριβή εικόνα των δημοσιονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου που υποβάλλεται από την Υπεύθυνη Αρχή στην Επιτροπή.

  · Την ενημέρωση της Ορίζουσας Αρχής (Υπουργός Εσωτερικών) κατά πόσον, κατά τη γνώμη της Αρχής Ελέγχου, η Υπεύθυνη Αρχή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού.

  · Τη σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου στην οποία να εκτίθενται τα κύρια πορίσματα των ελεγκτικών της εργασιών και την υποβολή της στην Επιτροπή το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή από την Υπεύθυνη Αρχή της αίτησης πληρωμής του ετησίου υπολοίπου στην ΕΕ.

  Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και Νορβηγίας

  Με βάση τα Μνημόνια Συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και Νορβηγίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2021 που υπογράφηκαν στις 5 Μαρτίου 2019, η Υπηρεσία ορίστηκε ως η Αρχή Ελέγχου για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους Μηχανισμούς στην Κύπρο. Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου καθορίζονται στο Άρθρο 5 των Κανονισμών για την εφαρμογή του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Νορβηγίας 2014-2021. Επιγραμματικά, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως Αρχή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για τα πιο κάτω:

  · Να διενεργεί ελέγχους προς επιβεβαίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που έχει εφαρμοστεί από το Κράτος Μέλος.

  · Να διενεργεί τουλάχιστον ένα έλεγχο σε κάθε Πρόγραμμα για επιβεβαίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

  · Να διενεργεί ελέγχους πράξεων στη βάση κατάλληλου δείγματος για επιβεβαίωση των δαπανών που έχουν δηλωθεί.

  · Να ετοιμάσει, εντός εννέα μηνών από την έγκριση του τελευταίου προγράμματος, στρατηγικής ελέγχου.

  · Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους από το 2019 έως το 2025:
  -Να υποβάλει στην Επιτροπή των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών / Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Νορβηγίας την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου που περιλαμβάνει τα ευρήματα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του υπό αναφορά έτους.

  -Να εκδίδει Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών / Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Νορβηγίας, στη βάση των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί υπό την ευθύνη της, ως προς το κατά πόσο το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά, ούτως ώστε να παρέχεται λογική διαβεβαίωση ότι οι καταστάσεις των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και υποβληθεί στην Επιτροπή των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών / Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Νορβηγίας είναι ορθές και κατά συνέπεια λογική διαβεβαίωση ότι οι υποκείμενες συναλλαγές είναι νόμιμες και κανονικές.

  · Να υποβάλει στην Επιτροπή των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών / Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Νορβηγίας το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 τη Δήλωση Κλεισίματος, η οποία αξιολογεί την εγκυρότητα της αίτησης πληρωμής του τελικού υπολοίπου που αιτείται μέσω της Τελικής Έκθεσης Προγράμματος.
  Open Acrobat Reader FileΆρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (Μέγεθος αρχείου: 56,41 ΚΒ)

  Back To Top