Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2009 και οι σχετικοί Κανονισμοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων προνοιών και τις αρχές που διέπουν την επαγγελματική δεοντολογία που πρέπει να εφαρμόζονται από όλα τα μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας. Τα σχετικά άρθρα είναι τα ακόλουθα:

  Άρθρο 60: Θεμελιώδη καθήκοντα δημοσίων υπαλλήλων
  Άρθρο 67: Επίσημες πληροφορίες, μαρτυρία και έγγραφα
  Άρθρο 79: Πειθαρχικές ποινές

  Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στηριζόμενος στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών συστηματοποίησε και ανέλυσε περαιτέρω τις αρχές αυτές με τις οποίες ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να συμμορφώνεται.

  Όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας γνωρίζει και εργάζεται σύμφωνα με το Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Υπηρεσίας ο οποίος αναφέρει τα ακόλουθα:
  Ανεξαρτησία – Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τη Διεύθυνση του ελεγχόμενου οργανισμού και δεν έχει οποιαδήποτε άμεση υπευθυνότητα για, ή εξουσία πάνω, στις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. Οι υπηρεσίες που εκτελούνται από τους ελεγκτές είναι συμβουλευτικής φύσεως και με κανένα τρόπο δεν απαλλάσσουν τη διεύθυνση από τις δικές της ευθύνες.
  Ο εσωτερικός έλεγχος θα έχει καθαρά συμβουλευτικό ρόλο στον καθορισμό των μεθόδων και συστημάτων ελέγχου τα οποία θα ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε νέο σύστημα. Για να διασφαλίζεται ότι η ανεξαρτησία του εσωτερικού Ελέγχου δεν επηρεάζεται δυσμενώς, οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν θα πρέπει να αναπτύσσουν ή/ και να εγκαθιστούν συστήματα και διαδικασίες ούτε να αναμιγνύονται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα την οποία ενδεχομένως θα απαιτηθεί να εξετάσουν.
  Ακεραιότητα – Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών καλλιεργεί την εμπιστοσύνη και έτσι παρέχει τη βάση για αξιοπιστία στην κρίση τους. Στα πλαίσια αυτά ο εσωτερικός ελεγκτής:
  1. θα εκτελεί την εργασία του με τιμιότητα, ζήλο, και υπευθυνότητα,
  2. δε θα λαμβάνει εν γνώση του μέρος σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ή θα εμπλέκεται σε δραστηριότητες οι οποίες είναι δυσφημιστικές για την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου,
  3. θα σέβεται και θα συνεισφέρει στους έννομους και ηθικούς στόχους του ελεγχόμενου και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
  Αντικειμενικότητα και Αμεροληψία – Οι εσωτερικοί ελεγκτές να παρουσιάζουν το ψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας στη συλλογή, αξιολόγηση, και διοχέτευση πληροφοριών σε σχέση με τη δραστηριότητα ή διαδικασία που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές διενεργούν μια ισοζυγισμένη αξιολόγηση των σχετικών περιστάσεων και δεν επηρεάζονται ανάρμοστα από δικά τους συμφέροντα ή συμφέροντα άλλων στη διαμόρφωση των απόψεων τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο εσωτερικός ελεγκτής:
  1. δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σχέση η οποία μπορεί να επηρεάσει ή μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την αμερόληπτη κρίση του. Η συμμετοχή αυτή περιλαμβάνει εκείνες τις δραστηριότητες ή σχέσεις οι οποίες μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του ελεγχόμενου,
  2. δεν αποδέχεται οτιδήποτε το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή μπορεί να θεωρηθεί ότι θα επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση,
  3. θα γνωστοποιεί όλα τα ουσιώδη γεγονότα τα οποία γνωρίζει και που αν αυτά δεν γνωστοποιηθούν μπορεί να αλλοιώσουν την αναφορά των δραστηριοτήτων που εξετάζονται.
  Εμπιστευτικότητα – Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την ιδιοκτησία των πληροφοριών που λαμβάνουν και δεν γνωστοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση εκτός και αν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση να το πράξουν. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο εσωτερικός ελεγκτής:
  1. θα χρησιμοποιεί και θα προστατεύει με σύνεση τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του,
  2. δε θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος ή με οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να είναι αντίθετος με το νόμο ή να είναι επιζήμιος στους ηθικούς στόχους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
  Ικανότητα – Οι εσωτερικοί ελεγκτές εφαρμόζουν την απαιτούμενη γνώση, προσόντα και εμπειρία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο εσωτερικός ελεγκτής:
  1. θα εμπλέκεται μόνο σε εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες κατέχει την απαραίτητη γνώση, προσόντα και εμπειρία,
  2. θα εκτελεί υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Πρότυπα για Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) και το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Manual),
  θα βελτιώνει συνεχώς τον επαγγελματισμό, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εργασίας του.

Back To Top