Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Στο επίκεντρο της πάγιας πολιτικής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας του προσωπικού της, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση πόρων, βρίσκεται η συνεχής αναβάθμιση της μηχανογράφησης της.

Η διενέργεια όλων των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας γίνεται πλέον μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού συστήματος διαχείρισης ελέγχου (PAWS) το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία από το 2009. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του εν λόγω λογισμικού είναι πολύ σημαντικά και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Τη διευκόλυνση της καταγραφής της ελεγκτικής εργασίας, της αποθήκευσης και της ανάκτησης πληροφοριών ελαχιστοποιώντας τη χρήση φυσικών φακέλων,
  • Τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και εποπτείας της προόδου των ελεγκτικών εργασιών και συνεπώς του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου,
  • Την παροχή ολοκληρωμένης και άμεσης λειτουργικής και διοικητικής πληροφόρησης,
  • Τη διασφάλιση της επάρκειας και της ασφάλειας της ελεγκτικής εργασίας καθώς και των πορισμάτων των ελέγχων.

Πέραν από το ελεγκτικό έργο, η μηχανογράφηση είναι στο επίκεντρο και των υπολοίπων λειτουργικών και διοικητικών εργασιών της Υπηρεσίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:
  • Την ασφαλή και άμεση ηλεκτρονική ανταλλαγή αρχείων μεταξύ του προσωπικού της Υπηρεσίας μέσω εξειδικευμένου εξυπηρετητή (server),
  • Την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων σε τακτά χρονικά διαστήματα,
  • Τη χρήση του υπηρεσιακού ενδοδικτύου (intranet) για την παροχή πληροφοριών στο προσωπικό.

Back To Top