Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Η Υπηρεσία έχει καθορίσει συγκεκριμένη στρατηγική και μέτρα που αφορούν τη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού της. Η στρατηγική αυτή έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων, την επαγγελματική ανάπτυξη των ικανοτήτων και κατάρτιση των Λειτουργών της Υπηρεσίας, μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Υπηρεσία έχει αναγνωρίσει τη σημασία της σωστής διαχείρισης της μάθησης, τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς της. Για το λόγο αυτό συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για προώθηση της συστηματικής και αποκεντρωμένης διαχείρισης της ενδοοργανωσιακής μάθησης μέσα από τη σύσταση και τη λειτουργία τετραμελούς Πυρήνα Μάθησης.

Ο Πυρήνας είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία και τη μεθοδική εφαρμογή της πολιτικής μάθησης της Υπηρεσίας. Η εφαρμογή αυτή διαλαμβάνει:

 • την ετήσια διάγνωση των αναγκών μάθησης σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο,
 • τον ετήσιο σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος, με την ετοιμασία ενός ετήσιου Σχεδίου Δραστηριοτήτων Μάθησης στη βάση της αξιολόγησης των αναγκών της Υπηρεσίας,
 • την υλοποίηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων που θα προγραμματίζονται και
 • την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιούνται, καθώς και το όλο έργο του Πυρήνα Μάθησης.

Οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας παρακολουθούν σχετικά με τα καθήκοντα τους εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τα θέματα εκπαίδευσης συμπεριλάμβαναν τεχνικά θέματα ελέγχου, γενικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας καθώς επίσης και ειδικά θέματα ελέγχου των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την Υπηρεσία στον τομέα της συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού της, αποτέλεσε η αξιολόγηση των διαδικασιών εκπαίδευσης από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) του Ηνωμένου Βασιλείου το 2010. Αποτέλεσμα αυτής της επιτυχούς αξιολόγησης ήταν να απονεμηθεί στην Υπηρεσία ο τίτλος του Εγκεκριμένου Εργοδότη Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD Approved Employer - Continuous Development).

Το γεγονός αυτό απέδειξε ανεπιφύλακτα τη σημαντική συνεισφορά της Υπηρεσίας στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου προσόντων των Λειτουργών, η οποία επιτυγχάνεται μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης στη διαχείριση της μάθησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων, την επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των Λειτουργών της Υπηρεσίας αποκομίζοντας έτσι τη μέγιστη αξία.

Τα ακόλουθα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα σεμιναρίων της Υπηρεσίας για σκοπούς εξοικονόμησης κόστους και αποδοτικότερης εκπαίδευσης του προσωπικού:
 • "Objective Setting for Value-Generating Audit Reports" (21 Δεκεμβρίου 2016)
 • "Interviewing Techniques for Successful Audits" (30 Ιουνίου 2017)
 • "Report Writing" (25 Οκτωβρίου 2017 και 7 Νοεμβρίου 2017)
 • "Ethics" (28 Μαρτίου 2018)
 • «Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001» (15 Ιουνίου 2018)
 • "IT Security Awareness Training" (14 Δεκεμβρίου 2018)
 • «Τεκμηρίωση Ελεγκτικής Εργασίας» (21 Δεκεμβρίου 2018)
 • «Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία προσωπικών δεδομένων και της εθνικής νομοθεσίας (Νόμος 125(Ι)/2018)» (29 Μαρτίου 2019)
 • «Διαχείριση του Εργασιακού Εκφοβισμού στη Δημόσια Υπηρεσία» (4 Απριλίου 2019)
 • "Training of officers authorised to handle classified information in the field of electronic security and cyber security" (21 Μαΐου 2019)
 • «Εκπαίδευση λογισμικού διαχείρισης ελέγχων (Pentana Audit Software)» (17-18 Σεπτεμβρίου 2019)
 • "Presentation on the Audit Methodology followed by PwC for the audit at the Deputy Ministry of Shipping" (25 Σεπτεμβρίου 2019)


Back To Top